Zasady uczestnictwa w zajęciach terapii logopedycznej i terapii integracji sensorycznej prowadzonych w Gabinecie Terapii Dziecięcej „Praksja”

Przebieg terapii


 1. Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na zlecenie rodzica / opiekuna.
 2. 
Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla dziecka rodzic / opiekun ustala z terapeutą. W tym celu rodzic / opiekun zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej dziecka, oraz do nie zatajania przed terapeutą jakichkolwiek informacji mogących mieć wpływ na decyzję, co do możliwości przeprowadzenia z dzieckiem zajęć.
 3. Zakres oddziaływań, ich intensywność oraz dobór metod dostosowane są do aktualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.
 4. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza wstępna
.
 5. O doborze metod i narzędzi decyduje terapeuta.
 6. Terapeuta ustala plan terapii i zapoznaje z nim rodzica / opiekuna.
 7. 
Terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować rodzica / opiekuna o przebiegu i postępach terapii
.
 8. Dziecko podlega okresowej, kontrolnej (bezpłatnej) diagnozie, a jej wynik przedstawiany jest rodzicowi / opiekunowi (w postaci pisemnej).
 9. Rodzic / opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach jeśli miało by to mieć wpływ na przebieg terapii
.
 10. Rodzic / opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem w domu. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.
 11. Rodzic / opiekun zobowiązuje się do współdziałania, koordynowania i informowania o podejmowanych równolegle innych oddziaływaniach terapeutycznych jakim poddawane jest dziecko.
 12. Rodzic / opiekun zobowiązany jest do wykonania dodatkowych czynności zleconych przez terapeutę, np. specjalistyczne konsultacje, badania lekarskie.

 

Rozliczanie zajęć


 

 1. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
 2. Rodzic wnosi z góry opłatę za najbliższy miesiąc terapii.
 3. Zajęcia opłacić można: gotówką na pierwszych zajęciach terapeutycznych w danym miesiącu przelewem na konto do 7 dnia danego miesiąca.
 4. Brak wpłaty może być powodem nieprzyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne.
 5. Opłata za zajęcia nie zrealizowane w danym miesiącu jest przenoszona na następny miesiąc i rozliczana na podstawie listy obecności.
 6. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka / np. planowane wyjazdy / i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin.
 7. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 8. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie zmniejsza ich ceny.
 9. Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:
  a) zajęcia można odwołać najpóźniej do godziny 10 rano dnia poprzedniego, nie ponosząc kosztu odwołanych zajęć,
  b) odwołanie zajęć do godziny 10 rano danego dnia skutkuje koniecznością uiszczenia 50% kosztu odwołanych zajęć,
  c) odwołanie zajęć po godzinie 10 rano danego dnia skutkuje koniecznością uiszczenia 100% kosztu odwołanych zajęć,
  d) nie poinformowanie terapeuty o chęci odwołania zajęć skutkuje koniecznością uiszczenia 100% kosztu nieodbytych zajęć.
 10. Aby odwołać zajęcia należy: skutecznie, telefonicznie powiadomić terapeutę o odwołaniu zajęć (automatyczna sekretarka, sms, email nie gwarantuje dotarcia informacji w należytym czasie), przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.
 11. Zajęcia odwołane z winy terapeuty – przenosimy na inny możliwy do uzgodnienia termin. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie przeniesiona na następny miesiąc.
 12. W przypadku wcześniejszego zakończenia/przerwania terapii niewykorzystana kwota podlega zwrotowi.
 13. Nieprzestrzeganie w/w zasad oraz powtarzająca się absencja dziecka na zajęciach, skutecznie zakłócająca realizację planu terapeutycznego, może być powodem naszej rezygnacji z prowadzenia terapii.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zamiany niniejszych Zasad, jak również wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone zajęcia. Podpisanie przez Rodzica / Opiekuna w/w Regulaminu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2009 r.
© Praksja. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i ilustracje: Maja Tywonek

Praksja – Izabella Tywonek, ul. Starościńska 10/12 lok. 41,  02-516 Warszawa, NIP: 521-130-88-90 
Rachunek firmowy, PKO BP S.A. 37 1020 4900 0000 8302 3521 8730, Kod BIC(SWIFT): BPKOPLPW