Zakres usług


Logopedia

W zakres terapii logopedycznej wchodzą:


1. Diagnoza i ocena wstępna obejmuje:
 • Wywiad, w czasie którego terapeuta zbiera informacje o dotychczasowym rozwoju dziecka (przebieg ciąży i okresu okołoporodowego, rozwój psychoruchowy, rozwój mowy, przebyte choroby, informacje o dolegliwościach i problemach z jakimi zgłasza się pacjent),
 • Ocena stopnia rozwoju mowy,
 • Ocena budowy i funkcji aparatu mowy (w przypadku wątpliwości skierowanie na specjalistyczne badania np. ortodonta, audiolog, laryngolog),
 • Wstępna ocena podłoża problemów związanych z mową, artykulacją itd.
 
2. Omówienie wyników przeprowadzonych badań
Rodzic / Opiekun zapoznawany jest z wynikami wstępnej diagnozy. W zależności od wyników przeprowadzonego badania podejmowane jest decyzja o dalszych działaniach terapeutycznych.
 
3. Po podjęciu terapii
Rodzic / opiekun powinien aktywnie uczestniczyć w procesie terapeutycznym w zakresie określonym przez logopedę. Jest zobowiązany do ścisłego wypełniania poleceń terapeuty. Dotyczy to w takim samym stopniu udziału w zajęciach jak i realizacji ćwiczeń w okresach pomiędzy kolejnymi spotkaniami, okresów ferii czy wakacji.
 
4. Bieżąca kontrola i ocena przebiegu terapii
Rodzic / opiekun na bieżąco informowany jest o postępach terapii.
 
5. Czas trwania terapii
Terapia logopedyczna jest procesem długotrwałym i zależy od wielu czynników. Można przyjąć, że najczęściej zamyka się on w okresie od roku do dwóch lat.
 
Aby uzyskać dodatkowe informacje lub umówić się na spotkanie, zadzwoń – 605 036 016.

Integracja Sensoryczna

W zakres Terapii Integracji Sensorycznej (SI) wchodzą:


1. Diagnoza i ocena wstępna obejmuje:
 • Wywiad, w czasie którego terapeuta zbiera informacje o dotychczasowym rozwoju dziecka (przebieg ciąży i okresu okołoporodowego, rozwój psychoruchowy, rozwój mowy, przebyte choroby, informacje o dolegliwościach i problemach z jakimi zgłasza się pacjent),
 • Wielostopniową diagnozę przeprowadzaną przez specjalistę.

Stosowane metody badawcze, to min.:
 • Południowokalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej (J. Ayres),
 • Test Praksji na komendę werbalną (J. Ayres),
 • Kliniczna Obserwacja Integracji Sensorycznej (M. Karga),
 • Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego Dziecka (M. Karga),
 • Test Struktur Rytmicznych (M. Stambak),
 • Test Figur Tansleya,
 • Inwentarz Percepcji Czuciowej dla Dzieci w Wieku Szkolnym.

Do podjęcia terapii może zostać wykorzystana prawidłowo przeprowadzona diagnoza z innej, wiarygodnej placówki.
 
2. Omówienie wyników przeprowadzonych badań
Rodzic / Opiekun zapoznawany jest z wynikami przeprowadzonych testów. W zależności od wyników przeprowadzonego badania podejmowana jest decyzja o zasadności lub nie podjęcia terapii.
Omówienie wyników badania ma na celu zapoznanie rodziców z całokształtem problematyki związanej z zagadnieniem integracji sensorycznej.
 
3. Przdstawienie pacjentowi planu terapii
Rodzice / opiekunowie zapoznawani są z całym zestawem oddziaływań, którym będzie poddawane dziecko w czasie terapii SI. Określamy deficyty sensomotoryczne oraz obszary i sposoby oddziaływań mających te deficyty zniwelować.

4. Po podjęciu terapii
Jeśli nie występują istotne okoliczności będące przeciwskazaniem, rodzic / opiekun powinien aktywnie uczestniczyć w procesie terapeutycznym w zakresie określonym przez prowadzącego. Dotyczyć to może, w takim samym stopniu, udziału w zajęciach jak i realizacji ćwiczeń w okresach pomiędzy kolejnymi spotkaniami, okresów ferii czy wakacji.

5. Bieżąca kontrola i ocena przebiegu terapii
Rodzic / opiekun na bieżąco informowany jest o postępach terapii a ich ocena należy do terapeuty. Na tej podstawie wprowadzane są korekty do planu terapii.

6. Czas trwania terapii
Terapia Integracji Sensorycznej jest procesem długotrwałym i zależy od wielu czynników. Można przyjąć, że najczęściej zamyka się on w okresie od roku do dwóch lat.

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub umówić się na spotkanie, zadzwoń – 605 036 016.

Trening Słuchowy A. Tomatisa

W zakres oferowanej terapii wchodzą:


1. Diagnoza i ocena wstępna obejmuje:
 • Wywiad w czasie którego terapeuta zbiera informacje o dotychczasowym rozwoju dziecka (przebieg ciąży i okresu okołoporodowego, rozwój psychoruchowy, rozwój mowy, przebyte choroby, informacje o dolegliwościach i problemach z jakimi zgłasza się pacjent);
 • Wypełnienie przez rodzica / opiekuna kwestionariusza sprawności słuchowej dla dzieci;
 • Test uwagi i lateralizacji słuchowej wg. efektu Tomatisa

Stosowany test Tomatisa obejmuje:
 • Badanie progów słyszalności przewodnictwa powietrznego i przewodnictwa kostnego,
 • Test lokalizacji (przeprowadzany z przewodnictwem kostnym),
 • Tetest selektywności (wykorzystujący przewodnictwo powietrzne),
 • Określanie ucha dominującego,
 • Audiolaterometria.
 
2. Omówienie wyników przeprowadzonych badań
Analiza badań diagnostycznych i określenie możliwych mechanicznych problemów związanych z mechanizmem słuchania; możliwych fizycznych problemów oraz problemów związanych z procesem uczenia się.
W zależności od wyników przeprowadzonego badania podejmowane jest decyzja o zasadności lub nie podjęcia terapii.
 
3. Przedstawienie pacjentowi planu terapii
Pacjent jest zapoznawany z przebiegiem terapii. Omówienie planowanego harmonogramu podejmowanych działań.
 
4. Przygotowanie indywidualnego programu
Na podstawie diagnozy opracowywany jest indywidualny plan terapii.
 
5. Kontrolne testy międzyetapowe
Badania audiometryczne.
 
6. Kolejne etapy przebiegu terapii
 • Program pierwszego etapu realizowany jest podczas 15 dni po 2 godziny dziennie – trening przy użyciu filtrowanych dźwięków.
  Podczas tych sesji terapeutycznych prosi się dziecko by malowało, bawiło się, układało puzzle i generalnie zajęte było zabawą, aktywnościami wymagającycmi niewiele wysiłku.
 • Drugi etap, po przerwie (3-8 tygodni), realizowany jest podczas 8 dni po 2 godziny dziennie – rozpoczęcie fazy aktywnej.
  Aktywne uczestnictwo dziecka w sesjach terapeutycznych z mikrofonem.

 Aby uzyskać dodatkowe informacje lub umówić się na spotkanie, zadzwoń – 605 036 016.

Trening Aktywnej Metody Płynnego Czytania:


1. Czas trwania terapii
Trening ten w zależności od wyników uzyskanych podczas treningu słuchowego Tomatisa, może być kontynuacją pracy dla dzieci w wieku szkolnym, u których utrzymują się problemy z czytaniem. Program terapeutyczny obejmuje dwa rodzaje sesji. Jeden z nich wymaga bardzo aktywnego udziału dziecka – czytanie podczas sesji Elektronicznego Ucha. Sesje czytania są stosowane na przemian z sesjami treningowymi opartymi na:
 • Tekstach, które mogą być szczególnie interesujące dla dziecka, co zwiększa jego motywację,
 • Pieśniach gregoriańskich, powodujących polepszenie modulacji głosu,
 • Filtrowanej muzyce mającej na celu rozluźnienie dziecka i usunięcie jakichkolwiek pozostałości uczuć niepokoju, nawet złagodzonych, które mogą u dziecka nadal występować.
 
2. Czas trwania terapii
Treningi płynnego czytania najcząściej proponowane są w systemie 6–8 spotkań, dwa razy w tygodniu.
 
Aby uzyskać dodatkowe informacje lub umówić się na spotkanie, zadzwoń – 605 036 016.

Indywidualny Trening Słuchowy Johansen (IAS)

W zakres oferowanej terapii wchodzą:


1. Diagnoza i ocena wstępna obejmuje:
 • Wypełnienie przez rodzica / opiekuna kwestionariusza dla dzieci z problemami słuchu a następnie jego analiza i rozmowa,
 • Badanie lateralizacji.

Pełne badanie audiometryczne obejmujące:
 • Badanie jednouszne (lewe, prawe ucho),
 • Badanie obuuszne na poziomie 20 dB, badanie obuuszne – progi słuchowe,
 • Test dychotyczny,
 • Wyliczenia matematyczne otrzymanych wartości testowych,
 • Analizę badań diagnostycznych.
 
2. Omówienie wyników przeprowadzonych badań
Pacjent zapoznawany jest z wynikami przeprowadzonych testów. W zależności od wyników przeprowadzonego badania podejmowane jest decyzja o zasadności lub nie podjęcia terapii.

3. Przdstawienie pacjentowi planu terapii
Pacjent jest zapoznawany z przebiegiem terapii. Planowanymi obszarami oddziaływania. Omówienie planowanego harmonogramu podejmowanych działań.

4. Przygotowanie indywidualnego programu
Na podstawie diagnozy przygotowywana jest indywidualna płyta CD. Płyta wykorzystywana jest przez 6–8 tygodni.

5. Diagnoza międzyetapowa powtarzana co 6-8 tyg.
Ponowna diagnoza audiometryczna i testowa.

6. Kolejne etapy przebiegu terapii
Postępy są kontrolowane co 4–10 tygodni (w zależności od wieku) wtedy podejmowane są decyzje o ewentualnej zmianie CD. Cały program trwa od 6 do 18 miesięcy. Dzieci najczęściej potrzbują 9–10 miesięcy.

 Aby uzyskać dodatkowe informacje lub umówić się na spotkanie, zadzwoń – 605 036 016.

Metoda Warnkego

W zakres oferowanej terapii wchodzą:


1. Diagnoza i ocena wstępna obejmuje:
 • Wywiad z rodzicami dziecka – uzyskanie ważnych informacji na temat pacjenta i jego problemów,
 • Badanie typowych funkcji centralnych.
 • Sporządzenie pisemnego raportu z diagnozy funkcji centralnych.

Badanie typowych funkcji centralnych składa się z 14 kroków:
 • Próg kolejności wzrokowej,
 • Próg kolejności słuchowej,
 • Słyszenie kierunkowe,
 • Różnicowanie tonów,
 • Synchroniczne wystukiwanie rytmu,
 • Czas reakcji z wyborem,
 • Rozpoznawanie wzorca częstotliwości,
 • Rozpoznawanie wzorca czasowego,
 • Koordynacja oko – ręka,
 • Czytanie pseudotekstów,
 • Zdolność do zapamiętywania krótkotrwałego,
 • Selektywność percepcji,
 • Spostrzeganie dynamiczne,
 • Zez ukryty (testy przesiewowe bliskiego i dalekiego pola widzenia),
 • Literowanie wzrokowe.
 
2. Omówienie wyników przeprowadzonych badań
Rodzic otrzymuje pisemny raport z wyników diagnozy wraz z omówieniem.

3. Trening
Przygotowanie indywidualnego programu. Na podstawie diagnozy zostaje dobrany indywidualny program treningowy dostosowany do potrzeb i możliwości pacjenta.

4. Okresowa kontrola uzyskanych efektów oraz ewaluacja programu treningu
Bieżąca kontrola przebiegu terapii.
 
Aby uzyskać dodatkowe informacje lub umówić się na spotkanie, zadzwoń – 605 036 016.

Trening Słuchowy NeuroFlow

W zakres oferowanej terapii wchodzą:


1. Diagnoza i ocena wstępna
Diagnozę APD przeprowadza wykwalifikowany provider, który ukończył specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy metodą Neuroflow ATS. Diagnoza Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD metodą Neuroflow ATS® opiera się na baterii testów oceniających wyższe funkcje słuchowe:
 • Test reakcji wzrokowej,
 • Test reakcji słuchowej,
 • Adaptacyjny test rozumienia słów w szumie,
 • Adaptacyjny test rozumienia zdań w szumie,
 • Test rozdzielnouszny cyfrowy,
 • Test sekwencji częstotliwości,
 • Adaptacyjny test wykrywania przerw, test rozdzielczości czasowej układu słuchowego,
 • Adaptacyjny test różnicowania wysokości dźwięków.
Dokładna diagnoza wyższych funkcji słuchowych pozwala zaklasyfikować dziecko do jednego z trzech profili klinicznych APD i dzięki temu jak najlepiej dobrać odpowiedni program terapii odpowiadający potrzebom dziecka. Następnie sporządzany jest pisemny raport z diagnozy wstępnej.
 
2. Omówienie wyników przeprowadzonych badań
Rodzic otrzymuje pisemny raport z wyników diagnozy wraz z omówieniem.

3. Trening
Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20–25 min. Trening odbywa się w domu dziecka/pacjenta pod nadzorem jednego z rodziców lub w gabinecie terapeuty. Cała dwuetapowa terapia trwa około 5 miesięcy (I etap 12 tygodni, II etap 12 tygodni). W dniach, kiedy dziecko nie wykonuje sesji słuchowych, realizuje ćwiczenia utrwalające schemat ciała, orientacjię w przestrzeni, ćwiczenia równoważne, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej, oraz ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych.

4. Kontrola po każdym z etapów
Sprawdzenie osiągniętych efektów w zakresie wyższych funkcji słuchowych. Rodzic otrzymuje pisemny raport wyników kontroli.
 
Aby uzyskać dodatkowe informacje lub umówić się na spotkanie, zadzwoń – 605 036 016.

Test Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP

Test obejmuje:


1. Test obejmuje:
 • Wywiad z rodzicami dziecka – uzyskanie ważnych informacji na temat pacjenta i jego problemów,
 • Dwa spotkania z dzieckiem po 45 minut,
 • Wydanie dokumentu.

Test bada następujące umiejętności dziecka:
 • Rozwój ruchowy,
 • Motorykę precyzyjną i lateralizację,
 • Spostrzeganie wzrokowe i koordynację wzrokowo-ruchową,
 • Komunikowanie się i mowę,
 • Emocje i relacje społeczne,
 • Funkcje behawioralne,
 • Umiejętności przedszkolne (karty dla dzieci w wieku od 0 – 3 do 5 – 11 r. ż.),
 • Umiejętności szkolne (karty dla dzieci w wieku od 0 – 6 do 9 – 11 r. ż.
 
2. Omówienie wyników przeprowadzonych badań
Rodzic otrzymuje pisemny raport z wyników testu wraz z omówieniem.
 
Aby uzyskać dodatkowe informacje lub umówić się na spotkanie, zadzwoń – 605 036 016.
© Praksja. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i ilustracje: Maja Tywonek

Praksja – Izabella Tywonek, ul. Starościńska 10/12 lok. 41,  02-516 Warszawa, NIP: 521-130-88-90 
Rachunek firmowy, PKO BP S.A. 37 1020 4900 0000 8302 3521 8730, Kod BIC(SWIFT): BPKOPLPW