NeuroFlow – Aktywny Trening Słuchowy

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy to interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Neuroflow jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka. Program pozwala na dostosowanie tempa i ćwiczeń do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony jest w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Terapia składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Spis treści

 1. Wstęp do metody
 
 

Wstęp do metody


Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:
 • w skupieniu uwagi,
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych,
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,
 • często sprawia wrażenie nieobecnego,
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy.

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI, ADHD, autyzmem to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow usprawnia:
 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych,
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela szczególnie w szumie i hałasie,
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób, lub gdy należy słuchać nauczyciela i jednocześnie robić notatki,
 • wydłuża pamięć słuchową,
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka (prozodię).

W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Po zakończeniu terapii Neuroflow obserwowane są często u dziecka takie zmiany jak:
 • poprawa pewności siebie,
 • wzrost samooceny,
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań,
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych.

Przebieg treningu słuchowego?
Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą przeprowadzaną przez certyfikowanych Providerów metody Neuroflow, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Trening odbywa się w domu dziecka / pacjenta pod nadzorem jednego z rodziców lub w gabinecie terapeuty.

Cała dwuetapowa terapia trwa około 5 miesięcy (I etap 12 tygodni, II etap 12 tygodni). W dniach, kiedy dziecko nie wykonuje sesji słuchowych, realizuje ćwiczenia utrwalające schemat ciała, orientacjię w przestrzeni, ćwiczenia równoważne, koordynacji słuchowo–wzrokowo–ruchowej, oraz ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych. Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow zawiera ćwiczenia rozumienia mowy w obecności różnych bodźców zagłuszających od przyjemnych, jak śpiew ptaków, czy szum morza, poprzez neutralne rozmowy wielu osób, aż do denerwujących, jak dźwięk elektrycznej szczoteczki do zębów.

Program terapeutyczny zawiera bogaty, dostosowany dla różnych grup wiekowych materiał słowny, opowiadania, wiersze, zagadki. Treść opowiadań, baśni dostosowany jest do każdego z poziomów rozwojowych dzieci. Po wysłuchaniu opowiadania, baśni czy wiersza – dzieci odpowiadają na pytania związane z wysłuchanym tekstem. Pytania te mobilizują je do uważnego słuchania, zapamiętania treści. Sprawdzają rozumienie słuchanego tekstu, uważność i pamięć krótkotrwałą. Wspólne zajęcia, w czasie których dziecko z rodzicem ćwiczy rozumienie tekstów tzn. słucha opowiadań, wierszy, baśni, odpowiada na pytania oraz ma możliwość rozmowy na temat słyszanych treści, poprawia umiejętności komunikacyjne, umiejętność uważnego słuchania oraz nadawania komunikatów – umiejętności tak ważne podczas nauki w szkole.

Wymagania techniczne
Do rozpoczęcia terapii słuchowej Neuroflow w domu potrzebny jest komputer stacjonarny lub laptop, słuchawki stereofoniczne i dostęp do internetu.

Dane techniczne:
 • słuchawki nauszne, stereofoniczne,
 • procesor klasy Pentium 2 266 MHz lub AMD Athlon 2 266 MHz,
 • Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8,
 • 350 MB dostępnego miejsca na dysku na potrzeby instalacji, dodatkowe wolne miejsce wymagane podczas instalacji,
 • brak możliwości zainstalowania na wymiennych urządzeniach magazynujących flash,
 • 1 GB pamięci RAM,
 • wyświetlacz o rozdzielczości 1024×768 px z odpowiednią kartą graficzną obsługującą przyspieszenie sprzętowe, standard OpenGL, kolory 16-bitowe i mającą 256 MB pamięci VRAM,
 • szerokopasmowe połączenie z internetem,
 • przeglądarka internetowa Chrome,
 • zainstalowana wtyczka flash w przeglądarce
 • włączona obsługa Java Script oraz akceptacja możliwości zapisywania przez serwis plików cookies.

Diagnoza
Diagnozę APD przeprowadza wykwalifikowany provider, który ukończył specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy metodą Neuroflow ATS. Diagnoza Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD metodą Neuroflow ATS® opiera się na baterii testów oceniających wyższe funkcje słuchowe: 
 • TRW – Test reakcji wzrokowej,
 • TRS – Test reakcji słuchowej,
 • ASPN–S – adaptacyjny test rozumienia słów w szumie,
 • ASPN–Z – adaptacyjny test rozumienia zdań w szumie,
 • DDT – test rozdzielnouszny cyfrowy,
 • FPT – test sekwencji częstotliwości,
 • aGDT – adaptacyjny test wykrywania przerw, test rozdzielczości czasowej układu słuchowego,
 • aDLF – adaptacyjny test różnicowania wysokości dźwięków.

Dokładna diagnoza wyższych funkcji słuchowych pozwala zaklasyfikować dziecko do jednego z trzech profili klinicznych APD i dzięki temu jak najlepiej dobrać odpowiedni program terapii odpowiadający potrzebom dziecka.  

Wyróżnia się trzy najczęściej występujące profile kliniczne zaburzeń słuchu (za Senderski 2009):
 • zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym,
 • zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie,
 • zaburzenia integracji.

Zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym (ang. Decoding Deficit) – są to zaburzenia funkcji odkodowywania cech akustycznych dźwięków mowy, pozwalających na rozróżnianie fonemów. Zaburzona percepcja kolejności zdarzeń akustycznych, problem z różnicowaniem i monitorowaniem niewielkich zmian wysokości dźwięku.

Trudności dzieci z różnicowaniem dźwięków mowy przekładają się na:
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • często współwystępujące wady wymowy,
 • obserwuje się ubogi słownik,
 • niższy poziom inteligencji werbalnej od niewerbalnej w testach oceniających intelektualne funkcjonowanie dziecka.

Zaburzenia uwagi słuchowej (ang. Auditory Attention Deficit). Cechami charakterystycznymi tej grupy są:
 • źle funkcjonująca krótkotrwała pamięć słuchowa,
 • trudności w rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych, szczególnie gdy równocześnie mówi kilka osób,
 • zaburzenia koncentracji uwagi, impulsywność.

Często współistnieją w tych przypadkach zaburzenia mowy czynnej, wypowiedzi są ubogie zarówno w zakresie słownictwa jak i gramatyki. 

 Zaburzenia integracji (ang. Integration Deficit). Największe trudności jakie mają dzieci zaklasyfikowane do tego profilu APD to zadania wymagających dobrej współpracy prawej i lewej półkuli mózgowej, takie jak:
 • rozumienie ze słuchu,
 • jednoczenie słuchanie nauczyciela i robienie notatek,
 • rysowanie, pisanie, czytanie,
 • wykorzystanie i stosowanie prozodycznych cech mowy.
 
 
© Praksja. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i ilustracje: Maja Tywonek

Praksja – Izabella Tywonek, ul. Starościńska 10/12 lok. 41,  02-516 Warszawa, NIP: 521-130-88-90 
Rachunek firmowy, PKO BP S.A. 37 1020 4900 0000 8302 3521 8730, Kod BIC(SWIFT): BPKOPLPW