Praksja - Integracja Sensoryczna
Strona główna | Regulamin | Cennik | Kontakt | Dojazd
 
 
 
 

Zasady uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych


prowadzonych w Gabinecie Terapii Dziecięcej "Praksja"

/Dotyczą terapii logopedycznej i terapii integracji sensorycznej/

Przebieg terapii

1. Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na zlecenie rodzica/opiekuna
2. Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla dziecka rodzic/opiekun ustala z terapeutą. W tym celu rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej dziecka, oraz do nie zatajania przed terapeutą jakichkolwiek informacji mogących mieć wpływ na decyzję, co do możliwości przeprowadzenia z dzieckiem zajęć
3. Zakres oddziaływań, ich intensywność oraz dobór metod dostosowane są do aktualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka
4. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza wstępna
5. O doborze metod i narzędzi decyduje terapeuta
6. Terapeuta ustala plan terapii i zapoznaje z nim rodzica/opiekuna
7. Terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować rodzica/opiekuna o przebiegu i postępach terapii
8. Dziecko podlega okresowej, kontrolnej /bezpłatnej/ diagnozie, a jej wynik przedstawiany jest rodzicowi/opiekunowi (w postaci pisemnej)
9. Rodzic/opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach jeśli miało by to mieć wpływ na przebieg terapii
10. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem w domu. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii
11. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do współdziałania, koordynowania i informowania o podejmowanych równolegle innych oddziaływaniach terapeutycznych jakim poddawane jest dziecko
12. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wykonania dodatkowych czynności zleconych przez terapeutę, np. specjalistyczne konsultacje, badania lekarskie.

Rozliczanie zajęć

1. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy
2. Rodzic wnosi z góry opłatę za najbliższy miesiąc terapii
3. Zajęcia opłacić można: gotówką na pierwszych zajęciach terapeutycznych w danym miesiącu przelewem na konto do 7 dnia danego miesiąca
4. Brak wpłaty może być powodem nieprzyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne
5. Opłata za zajęcia nie zrealizowane w danym miesiącu jest przenoszona na następny miesiąc i rozliczana na podstawie listy obecności
6. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka /np. planowane wyjazdy/ i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin
7. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane
8. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie zmniejsza ich ceny
9. Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

  • zajęcia można odwołać najpóźniej do godziny 10 rano dnia poprzedniego, nie ponosząc kosztu odwołanych zajęć
  • odwołanie zajęć do godziny 10 rano danego dnia skutkuje koniecznością uiszczenia 50% kosztu odwołanych zajęć
  • odwołanie zajęć po godzinie 10 rano danego dnia skutkuje koniecznością uiszczenia 100% kosztu odwołanych zajęć
  • nie poinformowanie terapeuty o chęci odwołania zajęć skutkuje koniecznością uiszczenia 100% kosztu nieodbytych zajęć

10. Aby odwołać zajęcia należy: skutecznie, telefonicznie powiadomić terapeutę o odwołaniu zajęć /automatyczna sekretarka, sms, mail nie gwarantuje dotarcia informacji w należytym czasie/ przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie
11. Zajęcia odwołane z winy terapeuty - przenosimy na inny możliwy do uzgodnienia termin. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie przeniesiona na następny miesiąc.
12. W przypadku wcześniejszego zakończenia/przerwania terapii niewykorzystana kwota podlega zwrotowi.
13. Nieprzestrzeganie w/w zasad oraz powtarzająca się absencja dziecka na zajęciach, skutecznie zakłócająca realizację planu terapeutycznego, może być powodem naszej rezygnacji z prowadzenia terapii.

Zastrzegamy sobie prawo do zamiany niniejszych Zasad, jak również wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone zajęcia. Podpisanie przez Rodzica/Opiekuna w/w "Zasad" jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

Ustalone "Zasady" obowiązują od dnia 01.09.2009 r.

Góra strony

stat4u